Európsky záznam o dopravnej nehode a Ako postupovať pri nehode.

Vydané:

Európsky záznam o dopravnej nehode a Ako postupovať pri nehode.

Ponúkame Vám na stiahnutie tlačivo Európsky záznam o dopravnej nehode a informácie Ako postupovať pri nehode.

Najdôležitejšie kroky a rady pre prípad dopravnej nehody alebo inej poistnej udalosti v súvislosti s poistením pre prípad zodpovednosti za škodu z prevádzky vozidla.

Dohoda respektíve nedohody o zavinení. Európsky záznam o dopravnej nehode.

Ak nie ste povinní hlásiť dopravnú nehodu polícii (pozri odsek "Kontaktuje políciu SR."), Musíte sa s druhým účastníkom (vinníkom) nehody dohodnúť na zavinení. Túto dohodu je najlepšie urobiť písomne a to na tlačive "Európsky záznam o dopravnej nehode".

Určite si nezabudnite zapísať mená a adresy vodičov ostatných havarovaných vozidiel a svedkov dopravnej nehody. Pokiaľ Vám niekto spôsobil škodu svojím vozidlom, požadujte na vodičovi, ktorý spôsobil dopravnú nehodu, predloženie občianskeho (alebo vodičského) preukazu alebo pasu a najmä dokladu o poistení zodpovednosti z prevádzky vozidla (alebo jeho bielej či zelenej karty) a opíšte si tieto údaje:

* Meno, priezvisko a bydlisko vodiča, v prípade že ide o firemné vozidlo, potom si zapíšte i názov firmy, IČO a bydliska (resp. sídlo) vlastníka vozidla

* Typ a evidenčné číslo vozidla (EČV)

* Údaj, u ktorej poisťovne je vinník dopravnej nehody poistený, pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla (povinné zmluvné poistenie) - zapíšte si okrem mena a adresy poisťovne aj číslo tohto dokladu o poistení, ktoré spravidla zodpovedá číslu jeho poistnej zmlúvy

Stali ste sa obeťou nehody - nehodu ste nezavinil Vy

Náhradu škody si v takomto prípade uplatníte u poisťovateľa vinníka nehody. V prípade potreby sa obráťte na svojho právneho zástupcu.

V prípade úteku vinníka z miesta nehody, prípadne nezistenia vinníka nehody, ktorej obeťou ste sa stali Vy, Vaši spolujazdci alebo Vaše vozidlo, nahláste tieto skutočnosti Polícii SR. So všetkými príslušnými podkladmi k nehode sa potom obráťte na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov (sídlo: Trnavská 82, 826 58 Bratislava 29; www.skp.sk). Z poistného garančného fondu Vám ale poskytne poistné plnenie iba za škodu na zdraví a náklady pri usmrtení.

Ak sa Vám nepodarilo od vinníka nehody zistiť údaje o jeho poisťovateľovi v povinnom zmluvnom poistení, môžte poisťovňu vinníka hľadať podľa EČV (ŠPZ) v databáze Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP). Najrýchlejšie s pomocou internetu na www.skp.sk , v sekcii „Informačné stredisko“, a konkrétne v záložke „Vyhľadávanie poisťovateľa vozidiel“. V prípade telefonickej komunikácie (+421 2 4445 5452 alebo +421 2 4444 1630) či inej korešpondencie s SKP uveďte čo najviac údajov o vozidle vinníka nehody.

Nehodu ste spôsobili Vy. Hlásenie poistnej udalosti

Ak zodpovedáte za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, doložte bez zbytočného odkladu poškodenému údaje potrebné pre uplatnenie práva poškodeného na náhradu škody, a to najmä Vaše meno, priezvisko a bydlisko; v prípade, že riadite firemné vozidlo, potom aj názov firmy, IČO, sídlo vlastníka vozidla, ďalej typ a EČV Vášho vozidla, a predložte doklad o poistení alebo bielu (zelenú) kartu, podľa ktorej je možné identifikovať, u ktorej poisťovne ste poistený pre prípad zodpovednosti za škodu z prevádzky vozidla (povinné zmluvné poistenie).

Bezodkladne hláste poistnú udalosť poisťovni, u ktorej ste poistený pre prípad zodpovednosti za škodu z prevádzky vozidla (povinné zmluvné poistenie) - podľa poistných podmienok poisťovateľa je to Vaša povinnosť. V tejto sekcii stránok www.netfinancie.sk nájdete vo formáte pdf. formulára hlásenia poistnej udalosti vinníkom pre jednotlivé poisťovne tu

Poisťovňa - Telefónne číslo pre hlásenie nehôd poisťovni - www stránky poisťovne - Adresa poisťovne

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 0850 122 222 www.allianzsp.sk

Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

AXA pojišťovňa a.s.

pobočka poisťovne z iného členského štátu 02 / 2929 2929 www.axa-sk.com

Laurinská 18, 811 01 Bratislava

Európska cestovná poisťovňa

organizačná zložka Slovensko +421 2 5441 7711 www.europska.sk

Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 0800 121 122 www.generali.sk

Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava

Groupama Poisťovňa, a. s. 02 / 524 95 249 www.groupama.sk

Miletičova 21, 821 08 Bratislava

ING Poisťovňa, a.s. www.ing.sk

ING Klientské centrum, Trnavská cesta 50/B, 811 02 Bratislava

ING Životná poisťovňa, a. s. (sídlo), Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Vienna Insurance Group 0850 111 566 www.kpas.sk

Štefánikova 8, 811 05 Bratislava

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.

Vienna Insurance Group 0850 111 577 www.koop.sk

Štefanovičová 4 , 816 23 Bratislava 1

QBE Insurance (Europe) Limited

pobočka pre Slovenskú republiku 02 / 444 53 097 www.qbeeurope.com/slovakia/

Štúrova 27, 042 80 Košice

Union poisťovňa, a. s. www.union.sk

Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

UNIQA poisťovňa, a .s. 0850 111 400 www.uniqa.sk

Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27

Wüstenrot poisťovňa, a.s. www.wuestenrot.sk

Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26

Poisťovňa oprávnené nároky poškodených zaplatí spravidla tak, že žiadna Vaša ďalšia súčinnosť nebude nutná.

Ak potrebujete poradiť, hlavne pri nehode v cudzine, obráťte sa na asistenčnú službu poisťovne, u ktorej ste poistený pre prípad zodpovednosti za škodu z prevádzky vozidla (povinné zmluvné poistenie). Pre časté cesty do zahraničia doporučujeme uzavrieť povinné zmluvné poistenie s vyšším krytím alebo si pripoistiť rozšírené asistenčné služby.

Ste zranený

V takomto prípade neváhajte zavolať - alebo v prípade ľahšieho poranenia - vyhľadať odbornú lekársku pomoc. Nepodceňujte vnútorné zranenia.

Nieste zranený - zabezpečte miesto udalosti a pomôžte zraneným

V prvom rade zabezpečte miesto nehody alebo udalosti - zapnite varovné svetlá, okamžite si nasaďte reflexnú vestu, umiestnite na vhodné miesto varovný trojuholník.

V prípade, že vo Vašom vozidle alebo v inom vozidle je niekto zranený, poskytnite prvú pomoc a zavolajte záchrannú službu (tel. 155).

Upozornenie: neprivolanie záchrannej služby, neposkytnutie prvej pomoci zranenému a útek z miesta nehody môžu byť predmetom trestného konania!

Kontaktujte políciu SR

Kontaktovať Políciu SR musíte v týchto prípadoch

* Ak došlo pri nehode k zraneniu alebo k úmrtiu

* Poškodenie majetku v rozsahu väčšom ako cca 2956 €

* Poškodenie majetku tretích osôb, vrátane poškodenia majetku štátu, obcí alebo poškodenie týkajúce sa výkonu vlastníckych práv štátu k nehnuteľnostiam tvoriacim diaľnice a cesty I. triedy Riaditeľstvom ciest a diaľnic

* Ak nedôjde k dohode medzi účastníkmi nehody

* Ak účastníkom dopravnej nehody nieje zrejmý jej priebeh

Zdržte sa konania, ktoré by bolo na ujmu riadneho vyšetrenia nehody, najmä premiestnenia vozidiel. Ak sa však situácia vzniknutá nehodou musí zmeniť, vyznačí sa situácia a stopy

Zdržte sa požitia alkoholu.

Kedy Slovenská kancelária poisťovateľov poskytuje plnenie z garančného fondu

* plnenie za škodu na zdraví alebo usmrtenia spôsobenej prevádzkou nezisteného vozidla, za ktorú zodpovedá neidentifikovaná osoba

* plnenie za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla bez poistenia zodpovednosti

* plnenie za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla poisteného u poisťovateľa, ktorý z dôvodu svojho úpadku nemôže uhradiť túto škodu

* plnenie za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla poisteného hraničným poistením

* plnenie za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla, ktorého vodičovi nevzniká pri prevádzke tohto vozidla na území Slovenskej republiky povinnosť uzavrieť hraničné poistenie

* náhradné plnenie podľa § 24a a 24b zákona č.168/1999 Zb.